Privacybeleid BuroDB

BuroDB, gevestigd aan de Eise Eisingastraat 20 in Franeker, is verantwoordelijk voor het verwerken[1] van diverse persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In deze privacyverklaring staat hoe.

Contactgegevens
BuroDB
Eise Eisingastraat 20
8801 KG  FRANEKER
(06) 209 57 903
www.burodb.nl.

Functionaris Gegevensbescherming
Tjeerd de Boer is de directeur van BuroDB en tevens de Functionaris Gegevensbescherming.  Hij is te bereiken via info@burodb.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BuroDB verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie jouw persoonsgegevens te verzamelen als je jonger bent dan 16 jaar, tenzij we hiervoor toestemming hebben van ouders of een voogd. Stel je vast dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@burodb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BuroDB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en/of direct mailing (momenteel niet aan de orde).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BuroDB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor jou kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BuroDB) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel waarvoor we je gegevens verwerken, te bereiken Én zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt van een paar maanden tot vele jaren. Zo gebruiken we je gegevens zolang je klant van ons bent. Komt onze samenwerking tot een einde, dan verwijderen we je gegevens. Solliciteer je bij ons en kom je bij ons werken, dan verplaatsen we je gegevens naar ons personeelsadministratie. Zo niet, dan worden ze gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
BuroDB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BuroDB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BuroDB gebruikt met haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone[2]. BuroDB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics en YouTube.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BuroDB. Tot slot heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om alle persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@burodb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek . Na uitvoering van het verzoek zullen we deze kopie uiteraard vernietigen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BuroDB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Burodb.nl.

Niet tevreden?
Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of beveiligen? Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens[3].

 

[1] Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Dus het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

[2] Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

[3] Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bericht verzenden